Metody badań filtrów powietrza

Metody badań filtrów powietrza

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej.

Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Podział filtrów powietrza na klasy jakości dokonywany jest na podstawie wielkości skuteczności filtracji (lub współczynnika przeskoku - w przypadku filtrów wysoko skutecznych) określanej przy użyciu odpowiedniej dla danej klasy filtrów metody pomiarowej oraz właściwego aerozolu testowego. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych. Wybór metody pomiarowej służącej do określenia wielkości parametrów filtracyjnych zależy od rodzaju i przeznaczenia badanego materiału filtracyjnego. Rodzaj i wielkość cząstek aerozolu testowego stosowanego podczas pomiarów są ściśle związane z przeznaczeniem badanego materiału filtracyjnego. Im dokładniejszy jest filtr, tym drobniejszy stosuje się aerozol.

Tabel metod badawczych

W Tabeli 3 przedstawiono najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej. Zamieszczono najczęściej obecnie stosowaną klasyfikację filtrów przeprowadzaną w oparciu o dokumenty EUROVENT oraz normy niemieckie, jak również nazewnictwo zgodne z normami europejskimi.

Problemy wynikające z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są szeroko opisywane w wielu publikacjach. Stanowią kluczową część wszystkich rozważań związanych z ochroną środowiska. Zanieczyszczenie atmosfery wpływa nie tylko na atmosferą, ale pośrednio na wszystkie elementy ekosystemu: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, glebę i krajobraz. Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego są także istotnym problemem wpływającym na jakość powietrza wewnętrznego. Jednak zastosowanie odpowiedniej liczby poprawnie dobranych filtrów powietrza pozwala na zatrzymanie większości zanieczyszczeń. A zatem podstawą doboru filtrów powietrza musi być znajomość rodzajów zanieczyszczeń występujących w środowisku zewnętrznym otaczającym klimatyzowany budynek, ich wielkości i innych cech fizyko-chemicznych, jak również wymagań dotyczących warunków czystości powietrza wewnętrznego, zależnie od przeznaczenia obiektu. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące rodzajów zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego, ich pochodzenia oraz wielkości.

Tabela 3. Metody pomiarowe skuteczności filtracji

Rodzaj filtru PN-EN 779 Klasa filtru Metoda pomiarowa Aerozol testowy
Zgrubny G1÷G4 EU1÷eU4 grawimetryczna pył syntetyczny
Dokładny F5÷F9 EU5÷EU9 optyczna barwnikowa pył atmosferyczny
  F4÷F2 EU1÷EU8 grawimetryczna pył syntetyczny
  F4÷F5 EU9 optyczna aerozol mgły oleju parafinowego
HEPA H10÷H13 EU10÷EU13 optyczna aerozol mgły oleju parafinowego
  H10÷H14 EU1÷eU4 spektrofotometryczna aerozol chlorku sodu
  H10÷H15 EU7 optyczna aerozol DEHS lub DOP
ULPA U15÷U17 EU2 optyczna aerozol DEHS lub DOP

Dbamy o środowisko

Problemy wynikające z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są szeroko opisywane w wielu publikacjach. Stanowią kluczową część wszystkich rozważań związanych z ochroną środowiska. Zanieczyszczenie atmosfery wpływa nie tylko na atmosferą, ale pośrednio na wszystkie elementy ekosystemu: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, glebę i krajobraz. Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego są także istotnym problemem wpływającym na jakość powietrza wewnętrznego. Jednak zastosowanie odpowiedniej liczby poprawnie dobranych filtrów powietrza pozwala na zatrzymanie większości zanieczyszczeń. A zatem podstawą doboru filtrów powietrza musi być znajomość rodzajów zanieczyszczeń występujących w środowisku zewnętrznym otaczającym klimatyzowany budynek, ich wielkości i innych cech fizyko-chemicznych, jak również wymagań dotyczących warunków czystości powietrza wewnętrznego, zależnie od przeznaczenia obiektu. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące rodzajów zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego, ich pochodzenia oraz wielkości. Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego można podzielić na dwie grupy:

  • zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego
  • zanieczyszczenia antropogenne (powstające w wyniku działalności ludzi)
Dbamy o środowisko

Podział filtrów powietrza na klasy jakości dokonywany jest na podstawie wielkości skuteczności filtracji (lub współczynnika przeskoku - w przypadku filtrów wysoko skutecznych) określanej przy użyciu odpowiedniej dla danej klasy filtrów metody pomiarowej oraz właściwego aerozolu testowego. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych. Wybór metody pomiarowej służącej do określenia wielkości parametrów filtracyjnych zależy od rodzaju i przeznaczenia badanego materiału filtracyjnego. Rodzaj i wielkość cząstek aerozolu testowego stosowanego podczas pomiarów są ściśle związane z przeznaczeniem badanego materiału filtracyjnego. Im dokładniejszy jest filtr, tym drobniejszy stosuje się aerozol.

Proces oczyszczania gazu (powietrza) jest zatem wynikiem złożonego układu zjawisk działających w przestrzeni urządzenia filtracyjnego, sprzyjających usunięciu cząstek z gazu i osadzenia ich na powierzchni kolektora (włókna). Pozostając dostatecznie długo w obszarze działania różnorodnych sił i zjawisk, cząstki mogą osadzać się na powierzchni kolektora w wyniku bezpośredniego zderzenia lub mogą być do niego kierowane wskutek działania mechanizmów filtracyjnych. Mechanizmy te mogą oddziaływać pojedynczo lub w odpowiedniej kombinacji, przy czym działanie jednego z nich jest zawsze dominujące.

Komentarze